เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

เพราะมายเทราส์เชื่อในความอยู่ดีมีสุข หรือ Wellbeing ว่าเป็นพื้นฐานของการเติบโตแบบยั่งยืน

และถ้าคุณเชื่อมั่นในการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรนั้นความมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ พนักงานเหล่านั้นจะมีพลังที่ขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

FELL WELL, LIVE WELL, WORK WELL

สวัสดิการด้านสุขภาพที่จะเปลี่ยนขีดศักยภาพทีมงานในองค์กรของคุณ

myTHERAS Corporate Wellness เป็นบริการเพื่อสุขภาพองค์รวมสำหรับองค์กร ที่ช่วยพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานบริษัท ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะโดยใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ เช่น แพทย์แผนไทย แผนแผนจีน นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักจิตวิทยา ฯลฯ โดยลักษณะการบริการเป็นการบริการนอกสถานที่ หรือที่ออฟฟิศของท่าน

มายเทราส์จะทำงานรวมกับฝ่ายต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับโปรแกรมที่คัดสรรมามีความเหมาะสมในทุกๆด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในการดูแลทุกแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของบริษัทคุณ

ปัญหาที่เราสามารถช่วยคุณแก้ไขได้ ได้แก่ พัฒนาบุคลิกภาพ, ลดความเครียด, บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม, ลดการบาดเจ็บการการทำงาน, เพิ่มความสัมพันธ์ภายในองค์กร, เพิ่มความมั่นใจ, จรรโลงจิตใจ, และลดอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากการทำงาน

ติดต่อเรา

ประโยชน์ของโปรแกรม Corporate Wellness

ลดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทด้านการรักษาพยาบาลนั้นลดลง 3.27USD ทุก ๆ 1 USD ที่บริษัทลงทุนด้านสุขภาพ

สร้างกำลังใจ

พนักงานมีความพอใจมากขึ้น ที่รับรู้ว่าบริษัทให้ความใส่ใจกับสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของตน

สุขภาพที่ดีขึ้น

พนักงานป่วยน้อยลง ลาหยุดน้อยลง มีความสุขมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

CORPORATE OFFICE MASSAGE

บริการนวดสำหรับองค์กร

โปรแกรม Corporate Wellness นั้น ไม่ใช่การลงทุนทางธุรกิจที่ฟุ่มเฟือยอีกต่อไป แต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่จะสามารถทำให้คุณแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

A high-performance organization begins with the well-being of your employees. Your employees’ engagement, energy, and vitality are the lifeblood of your organization.

Corporate Massage

นวดสำหรับองค์กร

WORKSHOP, SEMINAR, GROUP ACTIVITY

เวิร์คช๊อป สัมมนา และกิจกรรมกลุ่ม

Office Syndrome Relief

เวริ์คช๊อปขยับขจัดออฟฟิศซินโดรม

Rebalance Energy

เวริ์คช๊อปปรับสมดุลธาตุด้วยตนเอง

Desk Yoga

เวิร์คช๊อปโยคะที่โต๊ะทำงาน

Workplace Happiness

เวิร์คช๊อปสร้างสุขในที่ทำงาน

1-1 INDIVIDUAL COUNSELING

การให้คำปรึกษารายบุคคล

Rebalance Physical Therapy

การนวดปรับสมดุลโดยแพทย์แผนไทย

Mental Health & Counseling

การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

Nutrition Counseling

การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ