เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

During COVID-19 outbreak – what we’re doing to keep you and our therapists safe

ในช่วงล๊อกดาวน์ มายเทราสเป็นเพียงผู้ให้บริการเพียงแห่งเดียว ที่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยปิดให้บริการชั่วคราว และไม่มีการรับลูกค้าตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2020 เป็นต้นมา

เราต้องขอขอบคุณทีมเทราพีสทุกคน ที่มีความเป็นมืออาชีพ ใส่ใจ และเสียสละในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดในการทำ Social distancing เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

ทีมงานมายเทราส รวมถึงครอบครัวของทีมงาน ยืนยันว่าไม่มีอาการของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2020

ทางบริษัทฯ ได้ปรับมาตรการการรักษาความสะอาด การกำจัดเชื้อ และการฆ่าเชื้อ อุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ต้องมีการสัมผัสกับลูกค้า ทั้งก่อนและหลังให้บริการ และเพิ่มมาตรการสุขอนามัยเพิ่มเติม (สามารถตรวจสอบได้ที่นี่)

ทางมายเทราสมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนนโยบาย รวมถึงขั้นตอนการให้บริการเพื่อความป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 โดยขั้นตอนเหล่านี้มีเพื่อป้องกันให้ลูกค้าและทีมงานนั้นมีความปลอดภัยในการให้และรับบริการนวดและสปาที่บ้าน

สำหรับลูกค้า:

 • ลูกค้าทุกท่านจำเป็นต้องตอบคำถามการคัดกรองด้านสุขภาพเบื้องต้นในขณะบุ้คบริการ ได้แก่
  • ข้าพเจ้าเข้าใจถึงอาการของ COVID-19 และยืนยันว่าข้าพเจ้าและสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ไม่มีอาการดังกล่าวในปัจจุบัน และไม่เคยมีอาการดังกล่าวตามข้างต้น ภายในตลอดระยะเวลา 14 วัน ที่ผ่านมา
  • ข้าพเจ้าและสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ไม่เคยถูกวินิจฉัยหรือพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ภายในตลอดระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา
  • ข้าพเจ้าและสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ไม่เคยใกล้ชิดกับบุคคลที่ถูกวินิจฉัยหรือพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ภายในตลอดระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา
  • ข้าพเจ้าและสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ไม่เคยเดินทางไปในพื้นที่ หรือจังหวัด หรือประเทศ ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรคซึ่งบังคับใช้เป็นฉบับล่าสุด ภายในตลอดระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา
 • ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย เป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก กรุณางดการจองบริการ
 • กรุณาแจ้งสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

ก่อนรับบริการ:

 • ลูกค้าทุกท่าน จำเป็นต้องเซ็นเอกสาร Precautionary Coronavirus Liability Release Form ให้ครบถ้วน ก่อนเริ่มรับบริการ
 • ลูกค้าทุกท่าน จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทันทีเทราพีสเดินทางถึงที่พักของท่าน
 • ลูกค้าทุกท่าน จำเป็นต้องเช็คอุณหภูมิร่างกายของตนเองก่อนรับบริการด้วยตนเอง (กรณีอุณหภูมิสูงเกิน 37.3 องศาเซลเซียส จำเป็นต้องยกเลิกบริการทันที)
 • กรณียกเลิกการนัดหมาย จำเป็นต้องแจ้ง 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัด ในช่วงบริษัทฯ เปิดทำการเท่านั้น เพื่อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน กรณีแจ้งน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะไม่มีการคืนค่าบริการ
 • เพื่อความปลอดภัย เทราพีสสามารถปฏิเสธ หรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • ลูกค้าปฏิเสธการเซ็นเอกสาร Precautionary Coronavirus Liability Release Form.
  • ลูกค้าปฏิเสธการให้หน้ากากอนามัยขณะรับบริการ
  • ลูกค้ามีอาการไม่สบาย เป็นไข้ อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.3 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกไหล เป็นหวัด
 • เทราพีสจำเป็นต้องล้างมือ และฆ่าเชื้ออุปกรณ์ก่อนให้บริการ ผ้าจะมีการซักและฆ่าเชื้อด้วยสาร Hypochlorite 6% หรือ hydrogen peroxide 5% ส่วนภาชนะจะมีการเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% (ดาวน์โหลด: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

ในขณะรับบริการ:

 • พนักงานนวดจะใส่หน้ากากอนามัยขณะให้บริการ เช่นเดียวกันกับลูกค้า
 • พนักงานนวดจำเป็นต้องพักอย่างน้อย 30 นาที เมื่อบริการครบทุก ๆ 2 ชั่วโมง และลูกค้าจำเป็นต้องเปิดหน้าต่างหรือที่ระบายอากาศในห้องที่รับบริการ เพื่อทำให้อากาศหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทฯ ได้ยกเลิกโปรแกรม Facial Massage รวมถึงการกดจุดใบหน้า หรือหน้าผากในขณะนวด

ขอบพระคุณในความร่วมมืออย่างสูงค่ะ