เปิดทุกวัน 9.00 - 22.00

กรุงเทพและปริมณฑล

065-640-5400

ดูแลทีมงานของคุณให้สามารถรับมือกับความเครียดและความกังวลด้วยทีมจิตแพทย์คลีนิค

เมื่อพนักงานของคุณมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ พวกเขาก็พร้อมที่จะลุยงานได้อย่างเต็มที่และเต็มใจ ซึ่งสุขภาพจิตที่ดี หรือ Mental Wellness นั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นอันดับหนึ่ง ที่บริษัทต้องดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด

ติดต่อเรา

Workplace Happiness

สร้างสุขในที่ทำงาน

หลักการและเหตุผล

ความเครียดจากการทำงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กรและประสิทธิภาพการทำงาน  ดังนั้นวิธีการจัดการกับความเครียดที่ถูกวิธีจะช่วยทำให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี โปรแกรม Workplace Happiness นั้นจะช่วยเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาของความเครียดที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมทั้งสามารถจัดการกับความเครียดอย่างเป็นระบบได้ โดยมุ่งเน้นการจัดการกับปัญหา และหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลตนเองเพื่อรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัญหาและอาการที่ทีมนักจิตวิทยาคลีนิคของเราสามารถช่วยได้ ได้แก่ เครียด วิตกกังวลนอนไม่หลับ ไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ ขาดความมั่นใจ รู้สึกผิดหวัง รู้สึกล้มเหลว รู้สึกไม่ประสบการความสำเร็จ ผ่อนคลายไม่ได้ ไม่มีความมั่นใจ ไม่สบายใจตลอดเวลา เบื่อหน่ายชีวิต เศร้าตลอดเวลา ไม่อยากพบปะผู้คน กระสับกระส่าย ไม่สามารถอยู่นิ่งได้ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบของความเครียดที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่จะมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการทำงาน

เพื่อช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับสถานการณ์ปัญหาและความเครียดได้อย่างถูกต้อง

เพื่อช่วยเพิ่มทักษะของพนักงานต่อการจัดการกับความเครียดที่เกิดจากปัญหาในการดำเนินชีวิตและปัญหาจากการทำงาน

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการนำวิธีการจัดการกับความเครียดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยป้องกันและลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตได้ด้วยตัวเอง

ติดต่อเรา

COUNSELING TECHNIQUE FOR SUPERVISOR

เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน

เหมาะสำหรับหัวหน้าแผนกต่าง ๆ หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อเรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษาพนักงานเบื้องที่มีความเครียดและความกังวลในระดับเบื้องต้นได้

การอบรมเต็มวัน
ผู้เข้าอบรม 10-15 คน
ระยะเวลา 7 ชั่วโมง
วิทยากร 2-3 คน

STRESS MANAGEMENT FOR EMPLOYEE IN WORKPLACE

เทคนิคการจัดการความเครียดในที่ทำงาน

เหมาะสำหรับพนักงานทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการประเมิณและจัดการความเครียด รวมถึง Tools ต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้

การอบรมครึ่งวัน
จำนวนผู้เข้าอบรม 10-30 คน
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
วิทยากร 1 คน ผู้ช่วย 1 คน

ผู้เชี่ยวชาญของเราคือใคร ?

นักบำบัดและจิตวิทยาคลีนิคที่ให้บริการนั้น เป็นผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีและโท ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา โดยตรง รวมถึงมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลีนิค

ต้องการพื้นที่แบบไหนสำหรับการทำกิจกรรม ?

เนื่องจากเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เราจำเป็นต้องใช้ห้องประชุมเอนกประสงค์ที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วม 30 ท่าน โดยจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ และเครื่องโปรเจคเตอร์ กรณีที่ไม่มีห้องประชุม อาจใช้ห้องเทรนนิ่งหรือห้องทำงานแทนได้

ลักษณะกิจกรรมเป็นแบบใด ?

การบรรยายประกอบกับกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงการแบ่งกลุ่มฝึกภาคสนาม